Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fitnust en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Fitnust (hierna te noemen “de deelnemer”).
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding en Fitnust-pas
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het fitnesscentrum. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Fitnust het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.
2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Fitnust zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
3. Voor de eerste training bij Fitnust ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Fitnustleden-pas. Uitsluitend door in te checken met een geldige Fitnust-pas krijgt een deelnemer toegang tot Fitnust.
4. Jongeren beneden 16 jaar, die in bezit zijn van een Fitnust-pas, krijgen uitsluitend toegang tot Fitnust onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.
5. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Fitnust-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Fitnust-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 12,50 worden verkregen.
7. Een pashouder die opnieuw een fitnessabonnement wil afsluiten bij Fitnust is opnieuw administratiekosten verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap bij Fitnust zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150,=, zijn voor rekening van de deelnemer.
4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
5. De Fitnust-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot Fitnust worden geweigerd. Fitnust is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
6. Fitnust behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met on-middellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden
1. Fitnust behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Fitnust, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Fitnust gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement, wanneer deze beschikbaar komen.
2. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een maand contract aan voor het totale abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement.
3. Een aanvullend abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen bij Fitnust.
4. Een aanvullend abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het abonnement afloopt, met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Fitnust
2. Een lidmaatschap kan 3 maanden na inschrijving worden beëindigd of per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
4. Fitnust behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
1. Fitnust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Fitnust, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Fitnust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer Fitnust vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Fitnust en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Fitnust staan op de website van Fitnust en zijn bij de receptie van Fitnust op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens
1. Fitnust verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Fitnust kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Fitnust door middel van een schriftelijke kennisgeving

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Fitnust zijn opgenomen. Fitnust en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10: Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitnust aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Fitnust, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Fitnust is gevestigd.
3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Fitnust te accepteren.

Fitnust, januari 2016

Top